21 กรกฎาคม, 2560

ScanHoon for 24 Jul 2017ScanHoon on: 21/07/2017 16:52:03

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: AIRA-W2 BAT-3K BTNC CCN-W1 GPSC IHL JMT PLE SPRC STAR TNPC-W1 TOP

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: AEC-W4 AIRA-W1 AIRA-W2 BAT-3K BROCK-W1 CGH-W1 CGH-W2 CKP-W1 GPSC LOXLEY-W NPP-W2 OCEAN-W2 PLE PSL-W1 PSTC-W1 SMART-W1 SPORT-W5

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: A BOL DTC ERW IT MATCH PATO SAWAD-W1 SWC

สูตรบัวพ้นน้ำ: CHINA CKP-W1 NNCL SQ TNPC TPIPL UKEM VIBHA-W2

สูตรยกไฮยกโลว์: BAT-3K DTC NPP PLE-W3 TNPC UKEM

สูตรตั้งลำ: BCH PLE

สูตรดั้งเดิม: HMPRO LOXLEY-W MONO-W1 NNCL ROBINS SALEE SMPC SPCG TVO

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

GPSC : บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เป็นแกนนำในการดำเนินธุรกิจไฟฟ้า เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจของกลุ่ม ปตท. (PTT Group?s Power Flagship) และอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมถึงการแสวงหาโอกาสการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน เพื่อก้าวเป็นบริษัทไฟฟ้าชั้นนำด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนในระดับสากล

20 กรกฎาคม, 2560

ScanHoon for 21 Jul 2017ScanHoon on: 20/07/2017 16:59:04

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: BAT-3K IHL SPRC STAR SVI-W3 TMC-W1 TNPC-W1

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: 1DIV NPP-W2 TNPC-W1 TVO

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: A ASIAN BOL CENTEL DTC ERW IT MATCH MBK PATO PLE SAWAD-W1 SWC TMILL TMILL-W1 TOP

สูตรบัวพ้นน้ำ: AIT BKD LHHOTEL PHOL TIF1 TLGF TPIPP WINNER

สูตรยกไฮยกโลว์: ALLA AOT JWD NPP-W2 OISHI TACC WINNER

สูตรตั้งลำ: BA CENTEL CPNRF GL GL-W4 LHHOTEL NPP-W2 NPP-W3 PHOL PHOL-W1 PIMO PRIN PSH STAR TNPC-W1 TPIPP TREIT

สูตรดั้งเดิม: GL GL-W4 HOTPOT KSL KTC LHHOTEL NPP PHOL PIMO S-W1 TLOGIS TPIPP TSR-W1 UKEM

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

MILL : บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: ผลิตและเป็นศูนย์บริการผลิตภัณฑ์เหล็กนานาชนิดทั้งในและต่างประเทศ อาทิ เหล็กเส้นกลม (Round bar) เหล็กเส้นข้ออ้อย (Deformed Bars) เหล็กตัวซี (Lip Channel Steel) เหล็กลวด (Wire Rod) และผลิตภัณ์เหล็กอื่นๆ

18 กรกฎาคม, 2560

ScanHoon for 19 Jul 2017ScanHoon on: 18/07/2017 18:19:38

หุ้นราคาเบรค 200 วัน: BAT-3K MANRIN PLE PPS-W1 RATCH STAR

หุ้นโวลุ่มเบรค 200 วัน: AYUD BTS-W3 NEWS PLE TMC-W1 TVT-W1 WIIK-W1

หุ้นเบรค 200 วันแล้วกำลังพักตัว: A ASIAN BOL CSP DTC ERW IT MATCH MBK PATO SAWAD-W1 SWC TMILL TMILL-W1

สูตรบัวพ้นน้ำ: BROOK SAMCO TNH TPRIME

สูตรยกไฮยกโลว์: CCET KAMART LDC PPS TFG-W2 TPRIME VGI-W1 VIH WIIK-W1 XO-W1

สูตรตั้งลำ: BOL CRANE GLOW MNIT2 PTT

สูตรดั้งเดิม: ACC ATP30 BA BOL BROOK BTS-W3 DIF NUSA PHOL-W1 QHPF SEAOIL-W SPORT-W5 SUSCO-W1 TAKUNI-W TVT VIH

พบกับพวกเราได้ที่ www.facebook.com/ScanHoon

PLE : บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ: บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการรับเหมางานก่อสร้างทั่วไป รวมถึงงานออกแบบ จัดหา และรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมอย่างครบวงจร รับงานทั้งจากภาคเอกชน และภาครัฐ โดยเป็นทั้งผู้รับเหมาโดยตรง (Main Contractor) และเป็นผู้รับเหมาช่วง (Sub-contractor) ซึ่งงานจากการรับเหมาโดยตรงและรับเหมาช่วงนั้นอาจจะมาจากวิธีการประมูล หรือการเจรจาต่อรอง รวมถึงการร่วมมือกับบริษัทอื่นในลักษณะกิจการร่วมค้า (Joint Venture) และกิจการค้าร่วม (Consortium) บริการของบริษัทสามารถแบ่งตามลักษณะงานและระบบที่ติดตั้งได้เป็น 5 ประเภทหลัก ได้แก่(1) งานก่อสร้างโยธา(2) ระบบไฟฟ้า(3) ระบบปรับอากาศ(4) ระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัย(5) ระบบสื่อสารโทรคมนาคม